Председник - ДРУШТВО КОНЗЕРВАТОРА СРБИЈЕ

  • Председник
АЛЕКСА ЦИГАНОВИЋ, дипл инж. арх. 

Рођен у Ужицу 1977. године.

 

 

Образовање

Након завршене Гимназије у Ужицу уписао Архитектонски факултет Универзитета у Београду на коме је дипломирао 2001. године.
На катедри за музеологију и херитологију Филозофског факултета 2015. године уписао докторске студије.

PLAN I PROGRAM RADA – ALEKSA CIGANOVIC

 

Професионални рад

Од 2002. године запослен у Републичком заводу за заштиту споменика културе – Београд. Поред основне делатности истраживања и израде техничке документација за потребе конзерваторских радова на непокретним културним добрима укључен је у широки опус активности везан за заштиту културог наслеђа од којих су најзначајнији: спровођење стручног надзора над радовима, учешће на више домаћих и међународних архитектонско-урбанистичких конкурса који су у вези са питањима заштићених градских зона (Ужице – подграђе старог града са плажом, награда; Сремски Карловци – уређење градског језгра, награда; Пловдив – уређење и презентација античких локалитета у градском центру, у конкуренцији; Dessau – решење за нови музеј Баухауса, у конкуренцији), укљученост у израду нацрта закона о ратним војним спомен обележјима у земљи и српског порекла у иностранству (2015) и друго. Објавио је више стручних радова из области друштвеног разумевања споменичког наслеђа у међукултурној интеграцији и услова под којима се може обезбедити грађанска партиципација у процесима одлучивања о наслеђу.

 

Стручност

Поседује лиценцу одговорног пројектанта (бр: 300 Е668 07) и лиценцу одговорног извођача радова (бр: 400 C655 08). Има положен стручни испит за рад у органима државне управе при Министраству државне управе и локалне самоуправе (2012) и именован је за судског вештака из области архитектуре – ужа област: културна добра, при Министарству правде (2015). Говори енглески, немачки и француски језик.